درجه بندی فرش ماشینی

های تکمیل شده را می توان به روال ذیل درجه بندی نمود:

قالی ای را می توان با درجه ۱ (درجه S) شناخت که دارای ویژگی های زیر باشد:

 • تکرار سیلندر نداشته باشد.
 • اندازه نقشه کامل و بدون عیب باشد.
 • زیردست قالی خوب باشد.
 • اختلاف طول در مقایسه با استاندارد تا ۵% ± باشد.
 • مقدار آهار مصرفی در متر مربع قالی مطابق استاندارد باشد.
 • اختلاف ارتفاع خاب تا ۱۰% ± باشد.
 • ارتفاع در سطح قالی یکسان باشد.
 • تیغ خوردگی نداشته باشد.
 • کسری خاب نداشته باشد.
 • نخ خاب اضافی نداشته باشد.
 • خاب سوختگی نداشته باشد.
 • پارگی نخ خاب سرتاسری نداشته باشد.
 • پارگی و سوراخ نداشته باشد.
 • حداکثر ۵ سانتیمتر رفوی غیر قابل رؤیت داشته باشد.
 • وصله نداشته باشد.
 • روزدگی آهار نداشته باشد.
  • پارگی تار نداشته باشد.
  • خرابی کارت ساده بافی نداشته باشد.
  • قلاب خوردگی در پشت قالی نداشته باشد.
  • ریشه و زیگزاگ بدون عیب باشد.

  قالی هایی را می توان درجه یک و نیم (درجه SI) شناخت که دارای ویژگی ذیل باشد:

  • تکرار سیلندر حداکثر دو کارت یا یک سانتیمتر داشته باشد.
  • اندازه نقشه کامل باشد.
  • زیردست قالی خوب باشد.
  • اختلاف طول قالی در مقایسه با استاندارد تا ۵% باشد.
  • مقدار آهار مصرفی در متر مربع قالی مطابق استاندارد باشد.
  • اختلاف ارتفاع خاب تا ۲۰% داشته باشد.
  • ارتفاع خاب سطح قالی تا ۲۰% داشته باشد.
  • تیغ خوردگی نداشته باشد.
  • کسری خاب در زمینه ساده حداکثر ۳ میلیمتر و در زمینه طرح دار حداکثر ۵ میلیمتر داشته باشد.
  • خاب سوختگی نداشته باشد.
  • حداکثر تا ۴ ردیف پارگی نخ خاب سرتاسری داشته باشد.
   • پارگی و سوراخ نداشته باشد.
   • وصله نداشته باشد.
   • روزدگی و آهار نداشته باشد.
   • پارگی نخ تار نداشته باشد.
   • حداکثر تا ۳ ردیف اشتباه طراحی داشته باشد.
   • حداکثر تا ۳ ردیف کارت در جاهای مختلف خرابی کارت ساده بافت داشته باشد.
   • حداکثر سطح پشت قالی قلاب خوردگی داشته باشد.
   • ریشه و زیگزاگ بدون عیب باشد.

   قالی هایی را می توان درجه دو (درجه S2) شناخت که دارای ویژگی های ذیل باشد:

   • حداکثر ۵ سانتیمتر یا ۱۰ کارت تکرار سیلندر داشته باشد.
   • جابجایی نقشه خیلی کم داشته باشد.
   • زیردست قالی قابل قبول باشد.
   • اختلاف طول قالی در مقایسه با استاندارد تا ۱۰% باشد.
   • مقدار آهار مصرفی در مترمربع در مقایسه با استاندارد قابل قبول باشد.
   • حداقل ارتفاع خاب ۴ میلیمتر باشد (در صورتیکه اختلاف ارتفاع خاب داشته باشد).
   • ارتفاع خاب سطح قالی تا ۵۰% نا یکنواختی نشان بدهد.
    • تیغ خوردگی کمی داشته باشد.
    • حداکثر یک سانتیمتر در عرض کسری خاب داشته باشد.
    • حداکثر ۱۰ خط سرتاسری نخ خاب اضافی داشته باشد.
    • خاب سوختگی کم داشته باشد.
    • حداکثر ۱۵ سانتیمتر رفو داشته باشد.
    • وصله نداشته باشد.
    • روزدگی آهار کم داشته باشد.
    • حداکثر ۵ سانتیمتر پارگی نخ داشته باشد.
    • حداکثر تا ۶ کارت در جاهای مختلف خرابی کارت ساده بافت داشته باشد.
    • حداکثر پشت قالی قلاب خوردگی داشته باشد.
    • ریشه و زیگزاگ عیب کمی داشته باشد.

    قالی هایی را می توان درجه سه (درجه S3) شناخت که دارای ویژگی های ذیل باشد:

    • بیش از ۱۰ کارت یا ۵ سانتیمتر تکرار سیلندر داشته باشد.
    • جابجایی نقشه زیاد داشته باشد.
    • زیردست قالی قابل قبول باشد.
    • اختلاف طول در مقایسه با استاندارد تا ۳۵%± باشد.
    • مقدار آهار مصرفی در مترمربع قالی در مقایسه با استاندارد قابل قبول باشد.
    • در صورت وجود اختلاف ارتفاع خاب، حداقل ارتفاع خاب ۴ میلیمتر باشد.
    • ارتفاع خاب سطح قالی تا ۵۰% نایکنواختی نشان بدهد.
    • تیغ خوردگی کم داشته باشد.
    • بیش از یک سانتیمتر در عرض کسری خاب داشته باشد.
    • بیش از ۱۰ خط سرتاسری نخ خاب اضافی داشته باشد.
    • خاب سوختگی زیاد داشته باشد.
    • بیش از هفت ردیف پارگی نخ خاب سرتاسری داشته باشد.
    • پارگی و سوراخ نداشته باشد.
    • بیش از ۱۵ سانتیمتر رفو داشته باشد.
    • وصله کم داشته باشد.
    • روزدگی آهار داشته باشد.
    • بیش از ۵ سانتیمتر پارگی نخ تار داشته باشد.
    • بیش از ۶ ردیف اشتباه طراحی داشته باشد.
    • بیش از ۶ ردیف در جاهای مختلف خرابی کارت ساده بافت داشته باشد.
    • سرتاسر پشت قالی قلاب خوردگی داشته باشد.
     • ریشه و زیگزاگ عیب کمی داشته باشد.
     • در مورد نخ اضافی بین دو حاشیه اگر حتی با کمبود یک نخ، نقشه به هم بخورد قالی درجه یک و نیم یا دو می شود.

     قالی هایی که اختلاف طول آن ها از ۲۵%±  متجاوز باشد. قالی درجه ۲ شناخته شده (درجه S4) و به صورت پادری و پشتی در ابعاد ذیل بریده می شوند:

     • ۷۰×۹۰ سانتیمتر
     • ۷۵×۷۵ سانتیمتر

     پشتی در ابعاد:

     • ۷۵×۱۰۰ سانتیمتر
     • ۷۰×۷۰ سانتیمتر

     قالی هایی که در عرض آن ها ۵ سانتیمتر نسبت به استاندارد، کمتر باشد، درجه ۵ (درجه S5) شناخته شده و جزء ضایعات محسوب می گردند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *